Design of an Algorithm of Public Traffic Transfer Based on the Least Transfer
FAN Xiaochun,ZHANG Xueying,LIU Xuejun,SHEN Qijun,FAN Xiaoming
地球信息科学学报 . 2009, (2): 157 -162 .