Urban Traffic Congestion Detection Based on Clustering Analysis of Real-time Traffic Data
LU Xiao-Ya, SONG Zhi-Hao, XU Zhu, LI Mu-Zi, LI Ting, SUN Wei-E
地球信息科学学报 . 2012, (6): 775 -780 .  DOI: 10.3724/SP.J.1047.2012.00775