Research of Lightweight Vector Geographic Data Management Based on Main Memory Database Redis
ZHU Jin, HU Bin, SHAO Hua, LUO Qing, JIANG Nan, ZHANG Jingyun
地球信息科学学报 . 2014, (2): 165 -172 .  DOI: 10.3724/SP.J.1047.2014.00165